Historia szkoły

Przed 1914 rokiem dzieci mieszkające w Stasiówce chodziły do szkoły w Zawadzie. Duża odległość oraz dodatkowe obowiązki związane z pomocą w pracach gospodarskich utrudniały dostęp do edukacji, uniemożliwiały kontynuowanie nauki.
W 1914 roku za zgodą ówczesnych władz zaboru austriackiego, na wniosek mieszkańców Stasiówki powstała Powszechna Szkoła Podstawowa w Stasiówce. W pierwszym budynku wybudowanym w znacznej mierze wysiłkiem mieszkańców były tylko dwa pomieszczenia w których nauka odbywała się na dwie zmiany. Jedyny nauczyciel pracował z pięcioma klasami w systemie łączonym. Od chwili powstania mimo zmian w systemie pracy szkoła integruje lokalną społeczność przyczyniając się do rozwoju Stasiówki. W okresie międzywojennym szkoła rozwija się, przybywa nauczycieli, w 1925 roku wybudowany został nowy budynek poprawiający warunki nauki, dający mieszkania dwóm nauczycielom. Obecnie w tym budynku mieści się Dom Nauczyciela oraz pomieszczenia oddziału przedszkolnego.

II wojna światowa ograniczyła pracę szkoły. Nauka odbywała się w systemie czteroklasowym do lata 1944 roku. Wówczas to mieszkańcy Stasiówki zostali wysiedleni do Iwierzyc, Sielca i Nockowej, gdyż przez nasz teren przechodziła linia frontu, Stasiówka została zajęta przez wojska radzieckie. Po zakończeniu działań wojennych mieszkańcy szybko przystąpili do prac remontowych w budynku szkoły.
Dzięki ich ofiarności i zaangażowaniu już 1 wrześniu 1945 roku mogła rozpocząć się nauka. Wybudowano dodatkowy drewniany budynek, dzięki temu nauka odbywała się w trzech izbach klasowych. Powojenny rozwój sprawił że w siedmioklasowej szkole szybko przybywało uczniów i dotychczasowe budynki okazały się zbyt ciasne.

W 1957 roku wystąpili z inicjatywą budowy nowego, większego budynku szkoły. Za zgodą władz pozyskano działkę obok istniejącej szkoły i w 1958 rozpoczęto budowę. Jednym z głównych inicjatorów budowy był ówczesny kierownik szkoły Pan Jan Bajor. Całość robót budowlanych przejęło Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane. Teren budowy był podmokły, wiele prostych prac przy zwózce materiałów, utwardzeniu podłoża wykonali mieszkańcy.
Często w pracach uczestniczyli starsi uczniowie. Prace budowlane i wykończeniowe zakończyły się w lecie 1961 roku. W nowym budynku mieściło się 5 sal lekcyjnych, biblioteka, mała sala gimnastyczna trzy mieszkania służbowe. Wielkie zaangażowanie społeczności w uporządkowanie terenu, sprzątanie umożliwiły rozpoczęcie nauki 1 września w nowym budynku.
W nowym budynku oprócz zajęć szkolnych dla uczniów szkoły prowadzone były zajęcia Szkoły Przysposobienia Rolniczego. Wielką niedogodnością zarówno w pracy szkoły jak i życiu wszystkich mieszkańców był brak oświetlenia elektrycznego. Pierwsza żarówka elektryczna zabłysła w Stasiówce w 1967 roku. Ciągle zwiększała się liczba uczniów, przybywało nauczycieli. Niektórzy mieszkali w mieszkaniach służbowych, dojeżdżali z Dębicy, kwaterowali w domach prywatnych mieszkańców. W pobliżu szkoły wzniesiono remizę Ochotniczej Straży Pożarnej oraz kaplicę i punkt katechetyczny.
Pod koniec lat 70-tych z inicjatywy mieszkańców i ks. Edwarda Muchy, ówczesnego proboszcza rozpoczęto budowę kościoła i plebanii. Mimo piętrzonych przez władze trudności budowę ukończono i Kościół został konsekrowany w roku 1991. Sąsiedztwo szkoły, kościoła, remizy, instytucji
tak ważnych dla życia mieszkańców, ich współdziałanie i współpraca przyczyniają się do integracji i rozwoju całej społeczności.

W latach 90-tych, wraz z reformą terytorialną i przejęciem szkół przez gminy podjęte zostały liczne prace remontowe w obiektach szkoły. W dalszej kolejności wymienione zostały podłogi w klasach i na korytarzach, zmodernizowana została instalacja elektryczna, wymieniono okna i drzwi, wymalowano wszystkie pomieszczenia. Generalnemu remontowi został także poddany budynek Domu Nauczyciela.
Dbaliśmy o unowocześnianie wyposażenia szkoły, wielkim wysiłkiem, przy wsparciu gminy, bez pomocy kuratorium utworzyliśmy pracownię komputerową z szerokopasmowym łączem Internetowym. Reforma systemu edukacji sprawiła że w 2003 roku utworzony został Zespół Szkół w Stasiówce, przybyło więc uczniów w szkole, budynek stał się zbyt ciasny a szczególnie doskwierał nam brak większej sali gimnastycznej. Od 1999 roku kiedy został zakupiony teren pod budowę sali cierpliwie czekaliśmy na rozpoczęcie budowy. Prace rozpoczęły się wiosną 2005 roku, oddanie do użytku nastąpi na przełomie roku 2006/2007. W nowym budynku oprócz Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym powstanie kuchnia ze stołówką oraz dodatkowe pomieszczenia sportowe i dydaktyczne. W obecnym roku zostanie także gruntownie odnowiony główny budynek szkoły. Do rozwoju szkoły w całej jej historii przyczynili się dyrektorzy i kierownicy dbając o rozbudowę oraz jakość kształcenia i wychowania.
Pan Róg, Sroka Michał, Grodecki Stefan, Depowski Stanisław, Bajor Jan, Tokarski Jan, Pan Pliś, Rałowski Ignacy, Kieraś Stanisław, Kruczek Maria, Radoń Lucyna, Bąk Teofil, Jackowska Hanna oraz Dziadosz Andrzej.
W ciągu ponad 90 lat historii szkoły kilkudziesięciu nauczycieli kształciło i wychowywało kolejne pokolenia mieszkańców Stasiówki. Z wdzięcznością i serdecznością wspominani są: Ligęska Władysław, Skóra Teresa, Lenart Wanda, Rałowska Maria, Jarosz Halina, Jachym Maria, Ruciak Danuta, Korycki Władysław, Łukasik Edward, Lis Regina, Folwarski Jerzy, Malec Jan, Kieraś Zenobia, Ciołczyk Małgorzata, Ciempa Zdzisława, Hajec Wanda, Kania (Paśko) Jolanta, Bukała Małgorzata, Kędzior Beata, Klimek Marzena, Chęciek (Ostafin) Wanda, Ostafin Wiesław, Sandomierski Andrzej, Krakowska Ewa, Błaszczyk Elżbieta, Cichoń Zbigniew, Jemioło Adam, Jemioło Agnieszka, Niedźwiecka Anna, Słabicki Janusz, Jaskółka Alina, Longosz Piotr, Krasoń Genowefa, Marta Dąbrowska, Pliś, Niemczura Marek, Kliś Emilia, Donat Maria i wielu innych.

Nasza szkoła w kształceniu i wychowaniu dzieci młodzieży współpracuje z wieloma instytucjami z terenu miejscowości, gminy powiatu. Wykorzystując naturalne, przyrodnicze walory środowiska prowadzimy szeroką działalność ekologiczną propagując harmonijne współżycie z przyrodą.

W 2002 roku utworzyliśmy ścieżkę przyrodniczą, którą odwiedzają uczniowie sąsiednich szkół. Współpracujemy ze szkołami należącymi do sieci szkół promujących zdrowie.
Nasi uczniowie mimo nienajlepszych warunków rozwoju talentów sportowych odnoszą sukcesy w tenisie stołowym, biegach przełajowych, piłce ręcznej. Wszechstronnemu rozwojowi sprzyja udział uczniów w zajęciach Uczniowskiego Klubu Sportowego, szkolnego Koła LOP, Samorządzie Uczniowskim, kołach przedmiotowych i artystycznych, realizacja programów i projektów na realizację których szkoła pozyskuje środki zewnętrzne.